ZAVOD GEA
Velenje, Slovinsko

Zaposlitveni Center GEA (Job Center GEA) je špeciálny model sociálneho podnikania, ktorý zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Poslaním je poskytovať zdravé jedlo komunite kombináciou najnovších poznatkov z oblasti vedy o výžive, biológie a kognitívnych vied. To slúži ako základ pre „učiacu sa komunitu“ a pre vzdelávanie v oblasti výživy a všeobecného zdravia.

Náš jedinečný model a integrovaný prístup je založený na integrácii a aj na vzdelávaní s dôrazom na:

- vedomosti založené na najnovších objavoch vo varení, gastronómii a biológii,

- neustály záväzok k etike a etickému správaniu,

- pridanú hodnotu pre komunitu,

- dobrý príklad pre sociálne podnikanie,

- integráciu zraniteľných skupín do zamestnania spolu s ľuďmi so zdravotným postihnutím ̶ spolupráca so starostlivo vybranými poskytovateľmi,

- podporu miestnej sebestačnosti.

Školiaci program je úspešný a máme tiež interné „oddelenie nápadov“, ktoré manažuje návrhy našich zamestnancov a zákazníkov.

V spoločnosti GEA sledujeme štruktúru „European Quality Assurance in Social Services“ EQUASS. Naša materská spoločnosť INTEGRA bola v roku 2013 ocenená ako prvý slovinský inštitút sociálneho poradenstva certifikátom EQUASS. Toto osvedčenie o kvalite je prispôsobené pre sociálny sektor a ponúka komplexný prístup založený na kritériách kvality a kľúčových ukazovateľoch výkonnosti s využitím dotazníka pre sebahodnotenie, vnútorný audit a postupy externého auditu.

Kontaktná osoba: Sonja Bercko Eisenreich

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

WISSENSCHAFTSINITIATIVE NIEDERÖSTERREICH - WIN

Viedeň, Rakúsko

WIN sa zameriava na interdisciplinárny prístup v oblasti osobného a odborného koučingu a poradenstva. Už viac ako desať rokov náš tím skúsených a kvalifikovaných poradcov a trénerov spolupracuje s európskymi sociálnymi a psychologickými inštitúciami, poskytovateľmi vzdelávania, organizáciami trhu práce a ďalšími koordinátormi nadnárodných projektov.

Špecializujeme sa na tieto témy:

- Školenie sociálnych kompetencií

- Rozvoj tímu a vyváženie schopností

- Kľúčové kompetencie

- Psychológia a duševné zdravie

- Rozmanitosť a pohlavie

- Európska integrácia

- Trh práce

Naše know-how v oblasti navrhovania a vypracovania tréningových a kvalifikačných opatrení a projektov európskej spolupráce zohľadňuje príslušnú špeciálnu životnú a pracovnú situáciu našich klientov a ich medzikultúrnu situáciu v ich krajinách.

Naša tvorivosť pre nový a inovatívny prístup bude slúžiť ako kľúčový faktor pre úspešnú prácu v programoch „Lifelong Learning Programme“ a „ERASMUS+ Programme 2014 ̶ 2020“.

Kontaktná osoba: Wolfgang Eisenreich

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

QUALED QUALIFICATION AND EDUCATION

Žilina, Slovensko

Keď spojíte dve slová ̶ QUALification (kvalifikácia) a EDucation (vzdelávanie) ̶ dostanete to, čo sme a na čo sa zameriavame. QUALED je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania dospelých. Náš tím sa zameriava najmä na vývoj, adaptáciu a inováciu kreatívnych a inovatívnych vzdelávacích produktov, metód a seminárov pre dospelých.

QUALED bol od roku 2008 zapojený ako didaktický expert do mnohých vzdelávacích projektov, ktoré ponúkajú didaktické a metodické vedomosti vo forme pedagogických rád, prezentácií a seminárov. Spoločnosť QUALED sa aktívne podieľala na vývoji inovatívnych nástrojov odbornej prípravy v odbornom vzdelávaní i vo vzdelávaní dospelých. Vyvinula tiež školiace materiály zamerané na osobné zručnosti, marketing a podnikanie.

Kľúčová kompetencia programu QUALED spočíva v schopnosti vykonať podrobnú analýzu potrieb, definovať najvhodnejšie nástroje pre každú cieľovú skupinu a prispôsobiť použitie a metodiku inovatívnej didaktiky potrebám študentov ako aj politike našej vzdelávacej inštitúcii. Prístup spoločnosti QUALED je založený na metóde holistického poradenstva ovplyvneného konštruktivistickými a naratívnymi prístupmi.

Kontaktná osoba: Jana Buteková

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

GREEK UNIVERSITIES NETWORK - GUNET

Atény, Grécko

Neziskové občianske združenie s názvom „ACADEMIC NETWORK“ (GUnet) bolo založené 12. septembra 2000. GUnet má ústredie v Aténach a jej členmi sú všetky vysoké školy a akademické inštitúcie (20 univerzít a 16 technologicko-vzdelávacích inštitútov). Ciele združenia sú určené potrebami a cieľmi gréckej akademickej obce v oblasti širokopásmovej siete v rámci informačnej spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vzdelávania. Niektoré z cieľov sú definované nasledovne:

- rozvoj, podpora a riadenie akademickej siete všetkých univerzít a technologicko-vzdelávacích inštitútov v krajine,

- koordinácia v oblasti šírenia a propagácie, ako aj vývoj pokročilých sieťových služieb a aplikácií v širokej akademickej a výskumnej komunite v krajine, a tým aj všeobecné zlepšenie procesov vzdelávania a výskumu,

- poskytovanie sieťových služieb svojim členom a tretím stranám (ústavy, nadácie), ktorých činnosť je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vzdelávania,

- účasť na vývojových, vzdelávacích a výskumných programoch týkajúcich sa sieťových technológií, služieb a aplikácií zameraných na udržanie akademickej siete na vrchole technológie,

- rozvoj spolupráce s príslušnými akademickými, výskumnými a vzdelávacími sieťami iných krajín.

GUnet poskytuje e-learningové služby svojim členom (všetky grécke univerzity a technologicko-vzdelávacie inštitúty) a svojim projektovým partnerom prostredníctvom svojho e-learningového a multimediálneho centra (mc.gunet.gr) a systémov riadenia výučby Open e-Class (openeclass.org). ) a OpenDelos (opendelos.org). Od roku 2012 GUnet koordinuje vývoj slobodného softvéru a otvorených vzdelávacích zdrojov.

Kontaktná osoba: Pantelis Balaouras

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ÉVORA - USE

Évora, Portugalsko

Senior University of Évora (USE) je súkromná nezisková organizácia, ktorá rozvíja neformálne vzdelávanie a aktivity pre ľudí nad 50 rokov. Sídli v Évore v Portugalsku, v meste s 55 000 obyvateľmi, ktoré sa nachádza v južnom vnútrozemí, v oblasti identifikovanej s najvyšším percentom starších ľudí. Toto združenie vzniklo v roku 2005 s cieľom urobiť niečo pre zlepšenie životného štýlu staršej populácie.

Hlavnými cieľmi inštitúcie sú:

- propagácia aktívneho starnutia,

- rozvíjanie medzigeneračných vzťahov,

- informovanie a senzibilizácia starších ľudí v rôznych oblastiach,

- organizovanie školení a vzdelávacích stretnutí,

- podpora dobrovoľníctva v komunite a pre komunitu.

V pravidelných činnostiach má USE 420 starších študentov a 50 dobrovoľných učiteľov. Aktivity sú diverzifikované a zahŕňajú IKT, umenie, materinské a cudzie jazyky, literatúru, historické umenie, psychológiu, záhradníctvo, prírodné vedy, gymnastiku, turistiku, tanec, či maľbu, varenie, zdravie, vyšívanie a hudbu. Okrem toho USE ponúka doplnkové aktivity, ako sú kultúrne aktivity (hudba a divadlo). Privilegované sú medzigeneračné vzťahy, ktoré dotvárajú vedomosti a skúsenosti tejto populácie v súčasnosti a v spoločnosti.

Jednou z našich priorít je zabezpečiť udržateľnosť inštitúcie, preto rozvíjame niekoľko európskych a národných projektov v rámci tém, ako sú bezpečnosť na cestách, vzdelávanie a učenie, neformálne vzdelávanie, IKT a ďalšie iné.

Európskej spolupráci sa venujeme od roku 2006, čo seniorom ponúka možnosti výmeny medzi inými inštitúciami, krajinami a kultúrami, tradíciami a jazykmi.

Kontaktná osoba: María Florindo

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES TURKU - TUAS

Turku, Fínsko

Turku University of Applied Sciences je inšpiratívna komunita s 10 000 členmi, inovatívna a multidisciplinárna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, ktorá vytvára konkurencieschopnosť a blahobyt pre juhozápadné Fínsko.

Štúdium na TUAS je zamerané na pracovný život a spája teoretické štúdium s profesionálnymi zručnosťami. V centre výučby je „Innovation Pedagogy“ (#Innopeda), nový vzdelávací prístup vyvinutý na TUAS. Je založená na experimentovaní, výmene poznatkov a kombinácii rôznych prístupov. Innopeda spája výučbu, výskum a vývoj, medzinárodnosť a spoluprácu s pracovným životom.

TUAS ponúka jedinečný zážitok z juhozápadného Fínska. Poskytuje flexibilné a vysoko kvalitné školiace a poradenské služby pre jednotlivcov aj organizácie vo verejnom a súkromnom sektore. Ponuka školení umožňuje aktualizovať vedomosti a zručnosti aj na TUAS Open University of Applied Sciences.

V oblasti aplikovaného výskumu predstavuje Turku University of Applied Sciences najvyššiu úroveň v krajine. TUAS koordinuje alebo vystupuje ako partner vo viac ako 200 projektoch I + D + I podľa rokov.

Kontaktná osoba: Lindholm Marju

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA - UMA

Malaga, Španielsko

UMA je od svojho založenia v roku 1972 jednou z hlavných španielskych akademických inštitúcií: UMA uzatvára dvojstranné dohody so stovkami univerzít po celom svete a zúčastňuje sa na takých medzinárodných výskumných programoch, ktoré jej umožňujú ponúkať širokú škálu služieb vrátane akademického a odborného poradenstva.

UMA môže do projektu prispieť vďaka rozsiahlym skúsenostiam, ktoré v priebehu rokov získala prostredníctvom práce na projektoch zaoberajúcich sa migrantmi a problémami spojenými s integráciou na Pyrenejskom polostrove so zameraním na účinky v širšej komunite, odolnosť, sociálnu podporu, systém zdravotníctva a sociálne zabezpečenie.

Kontaktná osoba: José Jesús Delgado Peña

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.