Starší ľudia v Európskej únii budú tvoriť tretinu celkovej populácie za niečo viac ako desať rokov. Je to skupina ľudí, ktorá sa usiluje naďalej prispievať svojimi osobnými a profesionálnymi skúsenosťami k budovaniu inkluzívnej spoločnosti. Je to skupina, ktorá aktívne starne, ale ktorá potrebuje nevyhnutné zručnosti na plnohodnotný život v informačnej spoločnosti. Seniori, vďaka ich podmienkam, skúsenostiam a sociálnym väzbám sú obzvlášť vhodní na začatie alebo udržanie projektov sociálneho podnikania, ktoré formulujú spoločenstvá, využívajú skúsenosti skupiny a aktívne sa zaväzujú k budúcnosti spoločností.

Všeobecným cieľom SSE projektu je preto zvýšiť povedomie o výhodách sociálneho podnikania pre starších ľudí, najmä pre ženy, nakoľko ich miera ekonomickej účasti v EÚ je takmer polovičná v porovnaní s mužmi.

Konkrétne ciele sú:

- zvýšiť povedomie o význame sociálnych podnikov a motivovať starších ľudí, aby sa vydali touto cestou,

- vytvoriť sadu materiálov o sociálnom podnikaní starších ľudí,

- navrhnúť interaktívne online tréningy pre seniorov.

Tento projekt predpokladá zapojenie komunít, školiteľov vzdelávania dospelých, organizácie pre ľudské zdroje a starších ľudí, ktorí sú motivovaní prispieť svojimi skúsenosťami a pôsobiť ako mentori. Partnerské organizácie majú bohaté skúsenosti so sociálnym výskumom a skúsenosti v oblasti poskytovania odbornej prípravy a tento projekt budú realizovať v období rokov 2019  ̶  2021.

 

portada